Værktøjer til risikovurdering

Safe Work Australia

Safe Work Australia har udgivet vejledningen ‘Safe handling and use of carbon nanotubes’, der oplyser om sikker håndtering og anvendelse af kulstofnanorør på arbejdspladsen. Vejledningen blev udviklet af Commonwealth Scientific og Industrial Research Organisation (CSIRO) til støtte for Safe Work Australiens Nanoteknologi Work Health and Safety Program.

Provisional nano reference values for engineered nanomaterials

Advisory Report 12/01, udgivet af SER (Sociaal-Economische Raad, sociale og Økonomiske Råd), som er et vigtigt rådgivende organ for den hollandske regering og det hollandske parlament. Rapporten ‘Provisional nano reference values for engineered nanomaterials’ kommer med anbefalinger til foreløbige nano referenceværdier, som virksomheder kan bruge i forbindelse med at stikre arbejdsmiljøet ved håndtering af nanomaterialer.

The Stoffenmanager Nano Module

Stoffenmanager Nano Module giver dig mulighed for kvalitativt at evaluere erhvervsbetingede sundhedsrisici fra indånding af tekniske (menneskeligt fremstillede) nanoobjekter (MNO).

 

The guide for employers and employees

Dokumentet ‘Guidance working safely with nanomaterials and nanoproducts – The guide for employers and employees’ vejleder i, hvordan man organiserer en sikker arbejdsplads, når man arbejder med nanomaterialer og nanoprodukter (NMP). Retningslinjerne er udviklet af arbejdsgivere og arbejdstagere i fællesskab. Vejledningen omfatter ikke alt, men er et forsøg på at støtte arbejdsgivere og medarbejdere, der arbejder med nanomaterialer, i deres design af passende kontrolforanstaltninger til at organisere en sikker arbejdsplads i henhold til den nuværende viden om sundheds-og sikkerhedsspørgsmål ved nanomaterialer. En mere generel bevidstgørelse om “nano-risici” er et sekundært mål.

CB nanotool

Control Banding for Nanotechnology Applications (CB Nanotool) er et amerikansk control‐bandingværktøj baseret på COSHH (Control of Substances Hazardous to Health) Essentials og er primært rettet mod laboratorier. Control‐banding beregner en score for hhv. de potentielle sundhedseffekter og eksponeringsniveauet, hvorved der identificeres ét af fire mulige risikoniveauer med tilhørende forslag til eksponeringskontrol:

  1. Generel ventilation
  2. Stinkskab
  3. Indeluk processen eller lokal udsugning
  4. Søg specialviden.

Beregningsmodellen bag CB nanotool har den svaghed, at den summerer en række toksikologiske data uden differentiering mellem forskellige typer risici. Det betyder, at man kan have situationer, hvor eksempelvis et kræftfremkaldende stof ikke får højeste værdi, hvis der ikke findes andre toksikologiske risici ved materialet, og modellen vil derved ikke angive et sikkerhedsniveau på linje med regulering af kræftfremkaldende stoffer i dansk og EU‐regi.

NanoSafer

NanoSafer er et dansk risikoevalueringsværktøj og er, ligesom CB nanotool, et control‐banding værktøj. Det er rettet mod industri og laboratorier, som arbejder med pulverhåndtering. Toksikologiske risici vurderes ud fra R‐sætninger, partikelform og materialets biodurabilitet. Eksponeringsrisici vurderes ud fra en række parametre om arbejdsstedets indretning og arbejdsprocessen og materialernes støvningspotentiale – via en kombination af kvalitative vurderinger og kvantitative data.

Værktøjet er indrettet, så man kan simulere effekten af forskellige sikkerhedstiltag, som fx øget ventilation og substitution af materialer. Værktøjet er ligeledes knyttet til en samling af inspirationsmaterialer om god praksis og viden om anvendeligheden af forskellige sikkerhedsforanstaltninger.

Swiss precautionary matrix og Nano Risk Framework

Swiss precautionary matrix og Nano Risk Framework er begge omfattende værktøjer til en systematisk gennemgang og opfølgning af produktionskæder (LCA), hvori nanopartikler indgår. Værktøjerne inddrager en række karakteriseringsparametre, der har været foreslået som særligt relevante for risikovurdering af nanopartikler. Der er dog ofte tale om parametre, som ikke er tilgængelige for arbejdspladserne (med mindre man har meget stor kapacitet i arbejdsmiljø‐, miljø og F&U afdelinger), og som der endnu hersker tvivl om den rette anvendelse af i risikovurderingen. I praksis kan værktøjerne derfor være svære at anvende.

BSI Guide to safe handling and disposal of manufactured nanomaterials

Dokumentet ‘Guide to safe handling and disposal of manufactured nanomaterials‘ beskriver et af de første konkrete forslag til at vurdere faren ved håndtering af nanopartikler. Forslaget er forholdsvist simpelt, idet formålet var at skabe et simpelt og praktisk værktøj. Reelt set vurderes risikoen ud fra enten

  • en kvalitativ vurdering af eksponeringsniveauet eller
  • målinger af luftkoncentrationer med ”passende” måleinstrumenter.

I modellen bliver risikoen (toksikologisk eller eksponeringsmæssig) håndteret efter en hierarkisk prioritering. Prioriteringen bestemmes ud fra:

  • Størst helbredsrisiko
  • Risici, der opstår først
  • Risici, der kan håndteres hurtigst

Helbredsrisikoen er den mest alvorlige af disse tre og anbefales at blive håndteret først. BSI foreslår at fastsætte nogle specifikke eksponeringsstandarder for nanopartikler, som angiver maksimale acceptniveauer ved potentiel udsættelse for nanopartikler. Disse eksponeringsstandarder kan så anvendes til at vurdere eksponeringsniveauerne og valg af metoder til eksponeringskontrol efter den hierarkiske model.